Skip to content
 • FREE SHIPPING & RETURNS FOR MEMBERS - JOIN NOW

 • ENJOY EXCLUSIVE BENEFITS WITH BILLABONG CREW - JOIN NOW

Customer Service Terms of Use

Umowa w sprawie warunków korzystania ze strony

Data wejścia w życie: 21/07/2021 r.

 

1. WPROWADZENIE

Niniejsza Umowa w sprawie warunków korzystania ze strony („Umowa” lub „Warunki korzystania ze strony”) dotyczy wszystkich stron internetowych związanych ze spółką Na Pali SAS/Boardriders Europe oraz jej podmiotami powiązanymi i zależnymi („Spółka”, „my”, „nas” i „nasze”) oraz wszystkich powiązanych domen, które przekierowują użytkownika do niniejszej Umowy, w tym m.in.:
www.billabong.com, w Niemczech, w Austrii, Belgii, Francji (w tym Monako), we Włoszech, w Luksemburgu, w Portugalii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Hiszpanii, Holandii, Danii i Finlandii.

(zwanych dalej łącznie „Stronami”). Korzystając ze Stron, użytkownik wyraża zgodę i zobowiązuje się stosować do wszystkich warunków zawartych w niniejszej Umowie oraz wszelkich zasad, wytycznych i wskazówek znajdujących się na Stronach. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa dotyczy wszystkich użytkowników Stron, w tym użytkowników, którzy przeglądają materiały dostępne na Stronach i użytkowników, którzy zarejestrują się na Stronach zgodnie z informacjami przedstawionymi w Części 8.

Przeglądanie Witryn umożliwia korzystanie z różnych usług i korzyści, takich jak w szczególności spersonalizowane przeglądanie, w tym w szczególności:

- wyświetlanie ofert i produktów lub usług związanych z tymi, których szukasz lub przeglądasz w naszych Witrynach, zawierających treści lub oferty, które mogą Cię zainteresować, oraz
- wyświetlanie spersonalizowanych wiadomości związanych z ofertami i produktami, których szukasz lub konsultujesz w naszych Witrynach, lub treściami lub ofertami, które mogą Cię zainteresować.

Dzięki temu możesz odkrywać i wybierać interesujące Cię oferty, bez konieczności poruszania się w przestrzeniach, które nie odpowiadają Twoim oczekiwaniom. Oczywiście Twoja ciekawość pozostaje szeroko otwarta, towarzyszymy Ci tylko po to, aby ją zaspokoić.

Te usługi i funkcje związane z przeglądaniem Witryn nie są opcjonalne i stanowią elementy nieodłącznie związane z wykonywaniem naszych usług i korzystaniem z Witryn.

Korzystając ze Stron użytkownik oświadcza również, że ma ukończone co najmniej 16 lat. Spółka nie gromadzi w sposób świadomy danych osobowych użytkowników poniżej 16. roku życia, chyba że zgody na to udzieli i pozwoli na to rodzic lub opiekun prawny dziecka. W przypadku braku takiej zgody lub pozwolenia, użytkownicy ci mają wyraźny zakaz przesyłania nam swoich danych osobowych, a wszelkie informacje przekazane nam przez takich użytkowników nie będą przez nas świadomie wykorzystywane, publikowane ani przechowywane. W PRZYPADKU BRAKU POZWOLENIA OPIEKUNA PRAWNEGO, OSOBY, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 16 LAT NIE MOGĄ KORZYSTAĆ ZE STRON ANI REJESTROWAĆ SIĘ NA STRONACH. Ponadto kiedy użytkownik będzie korzystał z jakiejkolwiek bieżącej czy przyszłej wersji Strony, będą go również obwiązywać warunki niniejszej Umowy. Prosimy o wydrukowanie niniejszej Umowy do swojej dokumentacji. Możemy od czasu do czasu modyfikować warunki niniejszej Umowy. W przypadku dokonania zmian, opublikujemy je w nowej Umowie w sprawie warunków korzystania ze strony. Korzystanie ze Stron po wprowadzeniu wszelkich takich modyfikacji stanowi zgodę na warunki zmodyfikowanej Umowy. Zalecamy okresowe odwiedzanie tej strony, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami niniejszej Umowy.

 

2. WYDAWCA STRONY I HOST

2.1 Wydawca

Wydawcą niniejszej Strony jest francuska spółka Na Pali S.A.S, o kapitale zakładowym w wysokości 69 728 100 EUR, z siedzibą we Francji, pod adresem 162 rue Belharra 64500 Saint Jean de Luz, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Bayonne we Francji pod numerem B 331 377 036, której europejski numer VAT to BE0866160213, której adres e-mail to: privacy.EU@boardriders.com i której numer telefonu to +33 (0)5 59 51 77 33, zwana dalej „Boardriders Europe” lub „my”. Przedstawicielem spółki Boardriders Europe dla Strony jest Nicolas Foulet, kierownik ds. marketingu cyfrowego.

2.2 Host

Strona obsługiwana jest przez spółkę Salesforce.com, INC z siedzibą w USA pod adresem: The Landmark @ One Market, Suite 300, San Francisco CA, 94105.

 

3. PRYWATNOŚĆ

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, , która również reguluje zasady wizyt na Stronach, aby zrozumieć nasze praktyki dotyczące ochrony prywatności i związane z tym przysługujące użytkownikowi prawa. Warunki naszej Polityki prywatności zostały włączone do niniejszego dokumentu i stanowią część niniejszej Umowy.

 

4. ŚWIADCZENIE WZAJEMNE

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsza Umowa oparta jest na uzasadnionym i prawnie ważnym świadczeniu wzajemnym, którego otrzymywanie i stosowność zostają niniejszym uznane. Bez ograniczeń względem powyższego, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie świadczenia wzajemne obejmują m.in. korzystanie ze Stron i otrzymywanie danych, materiałów i informacji dostępnych na Stronach bądź za ich pośrednictwem.

 

5. PRAWO WŁAŚCIWE – ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Niniejsze Warunki korzystania ze strony zostały sporządzone i należy je interpretować w myśl prawa francuskiego, z wyłączeniem norm kolizyjnych oraz z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w kraju użytkownika.

Korzystając ze Stron, użytkownik i Spółka uzgadniają, że w razie jakiegokolwiek nieporozumienia, roszczeń, powództwa lub sporu wynikającego z korzystania przez użytkownika ze Stron bądź związanego z takim korzystaniem lub też z naruszenia, wprowadzenia w życie, interpretacji lub ważności niniejszych Warunków korzystania ze strony lub jakiejkolwiek ich części („Spór”), obie strony spróbują najpierw w dobrej wierze rozwiązać taki Spór poprzez przedstawienie drugiej stronie pisemnego powiadomienia opisującego fakty i okoliczności Sporu i dając stronie otrzymującej 30 dni na odpowiedź lub rozstrzygnięcie Sporu. Powiadomienie należy przesłać:

 • na adres Spółki:
      Na Pali SAS / Boardriders Europe
      Attn: Legal Department
      162 rue Belharra - 64500 Saint Jean de Luz
      lub e-mailem na adres: legal.emea@boardriders.com

 • na adres użytkownika: na ostatnio używany adres rozliczeniowy bądź adres rozliczeniowy i/lub adres wysyłki, znajdujący się w naszej dokumentacji.

Zgodnie z postanowieniami francuskiego Kodeksu konsumenckiego dotyczącymi polubownego rozstrzygania sporów, spółka Na Pali SAS jest zarejestrowana we francuskim „Serwisie Rzecznika Praw Konsumenta w e-Handlu Federacji FEVAD”. Nierozstrzygnięty Spór konsumenta może zostać zgłoszony do Serwisu Rzecznika Praw Konsumenta pod warunkiem, że użytkownik podjął wcześniej kroki zmierzające do rozwiązania go wspólnie z Na Pali SAS. Więcej informacji o warunkach, na jakich skarga może zostać zgłoszona do Rzecznika znaleźć można tutaj: www.mediateurfevad.fr

Można również zgłosić skargę korzystając z platformy online udostępnionej przez Komisję Europejską pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Komisja Europejska przekaże skargę odpowiedniemu Rzecznikowi krajowemu.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami mediacji, należy w pierwszej kolejności zwrócić się w kwestii Sporu na piśmie do spółki Na Pali SAS w celu dojścia do polubownego rozwiązania.

JEŚLI NIE UDA SIĘ OSIĄGNĄĆ POLUBOWNEGO ROZWIĄZANIA, SPÓR ZOSTANIE ROZSTRZYGNIĘTY PRZEZ SĄD WŁAŚCIWY DLA MIEJSCA ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKA LUB MIEJSCA DOSTAWY PRODUKTU LUB USŁUGI.

 

6. OGRANICZENIA W WYKORZYSTYWANIU MATERIAŁÓW

Znaki towarowe. Boardriders, Quiksilver, Roxy, DC Shoes, Billabong (w tym, lecz nie wyłącznie ich logo) oraz inne znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i wizualna postać i szata graficzna produktów znajdujące się na naszych Stronach stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe Spółki i jej podmiotów powiązanych, licencjodawców i licencjobiorców w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i innych krajach. Wszelkie prawa do takich znaków i nazw są zastrzeżone. Wykorzystywanie lub niewłaściwe wykorzystywanie takich znaków towarowych lub innych materiałów, z wyjątkiem zakresu dozwolonego na mocy niniejszego dokumentu, jest wyraźnie zabronione, a żadna treść wyrażona lub sugerowana na Stronach nie stanowi udzielenia użytkownikowi żadnej licencji ani praw z tytułu jakichkolwiek patentów lub znaków towarowych będących własnością Spółki lub jakiejkolwiek osoby trzeciej bądź przez nie kontrolowanych.

Inne prawa własności intelektualnej. Wszelkie informacje, teksty, obrazy, fotografie, grafiki, logo, animacje, wideo, nagrania muzyczne, interfejs użytkownika oraz wszystkie inne treści i materiały zawarte na Stronach stanowią własność intelektualną Spółki lub jej zewnętrznych licencjodawców w pełnym zakresie ustalonym na mocy obowiązującego prawa i wszelkich międzynarodowych przepisów o prawie autorskim. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie, modyfikowanie, rozprowadzanie, wyświetlanie, wykonywanie, rozpowszechnianie i przesyłanie w jakimkolwiek celu jakichkolwiek treści znajdujących się na Stronach. Żadna treść wyrażona lub sugerowana na Stronach nie stanowi udzielenia użytkownikowi licencji ani praw z tytułu jakichkolwiek praw autorskich będących własnością Spółki lub jakiejkolwiek osoby trzeciej. Strony oraz informacje zawarte tu w formie odniesienia przeznaczone są wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego. O ile niniejszy dokument nie zawiera na to wyraźnego pozwolenia, zabronione jest transmitowanie, duplikowanie, kopiowanie, reprodukowanie, edytowanie, ingerowanie, modyfikowanie, publikowanie, wynajmowanie, sprzedawanie, publiczne wyświetlanie, wykonywanie, rozprowadzanie, przesyłanie i udostępnianie komukolwiek treści Stron bądź wykorzystywanie treści Stron w sporach sądowych lub w jakichkolwiek celach komercyjnych bądź promocyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki lub jej prawowitych następców i cesjonariuszy. W celu uzyskania pozwolenia na wykorzystanie, prosimy o kontakt pod adresem privacy.EU@boardriders.com.

Niniejszym udzielamy użytkownikowi osobistego, niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania dowolnych materiałów wyświetlanych na Stronach wyłącznie do użytku prywatnego i w ramach Serwisu.

 

7. POWIADOMIENIE O NARUSZENIU PRAW AUTORSKICH

Szanujemy własność intelektualną innych osób. Jeśli użytkownik uzna, że jego dzieło zostało skopiowane i jest dostępne na Stronach w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o przesłanie naszemu agentowi ds. praw autorskich następujących informacji:

    (1) opis chronionego prawem autorskim dzieła będącego według użytkownika przedmiotem naruszenia,
    (2) opis znajdujących się na Stronach materiałów, których usunięcia żąda użytkownik, naruszających według niego prawa autorskie,
    (3) imię i nazwisko, adres i kontaktowy numer telefonu, a jeśli jest dostępny, również adres e-mail użytkownika, abyśmy w razie konieczności mogli się z nim skontaktować,
    (4) oświadczenie mówiące, że użytkownik w dobrej wierze uważa, że wykorzystywanie chronionego prawem autorskim dzieła odbywa się bez zgody właściciela praw autorskich lub jego agenta bądź w sprzeczności z prawem,
    (5) oświadczenie mówiące, że informacje w powiadomieniu są poprawne oraz, pod rygorem odpowiedzialności karnej za krzywoprzysięstwo, że osoba podpisująca jest upoważniona do występowania w imieniu właściciela wyłącznych praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone, oraz
    (6) elektroniczny lub fizyczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do stwierdzenia naruszenia praw autorskich i przesłania oświadczenia w imieniu właściciela.

Naszym agentem ds. praw autorskich w sprawach obejmujących zgłaszanie potencjalnych naruszeń praw autorskich na Stronach jest Dział prawny Spółki, z którym można skontaktować się pod adresem:

    Na Pali SAS
    Attn: Legal Department
    162 rue Belharra 64500 Saint Jean de Luz
    lub e-mailem na adres: legal.emea@boardriders.com

 

8. REJESTRACJA

Aby przeglądać Strony, nie jest konieczna rejestracja. Użytkownik może odwiedzać Strony, czytać artykuły i inne materiały, przeglądać dostępne towary, publikować komentarze i opinie o produktach oraz sprawdzać oferty bez tworzenia konta użytkownika. Nie mając konta można również skontaktować się z nami w sprawie konkretnego nagrania wideo, zdjęcia, pliku audio lub innej publikacji. Rejestracja konta jest jednak konieczna, aby uzyskać dostęp do pełnych funkcji Stron, w tym m.in. uzyskać możliwość zakupu produktów za pośrednictwem Stron i zostać członkiem programu BBG CREW (opisanego w Części 10 poniżej). Aby się zarejestrować, należy utworzyć konto użytkownika, co wymaga podania adresu e-mail, adresu korespondencyjnego, płci i daty urodzenia oraz wybrania hasła. Tworząc konto użytkownika należy podać poprawne, kompletne i aktualne informacje rejestracyjne. Z zastrzeżeniem naszych zobowiązań związanych z bezpieczeństwem opisanych w Polityce prywatności, użytkownik w całości odpowiada za aktywność na swoim koncie i do niego należy zapewnienie bezpieczeństwa swojego hasła. Z wyjątkiem naruszenia bezpieczeństwa danych z winy Spółki, użytkownik w pełni odpowiada za niezabezpieczenie swoich informacji i/lub pozwolenie innej osobie na dostęp lub korzystanie ze Stron za pośrednictwem jego profilu i/lub konta oraz za wszelką aktywność pochodzącą z jego profilu i/lub konta. Zabroniona jest sprzedaż i przenoszenie w jakikolwiek inny sposób własności profilu lub konta użytkownika lub dowolnej jego części. Jeśli użytkownik dowie się o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionym wykorzystaniu jego konta, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Spółkę. Jeśli naruszenie bezpieczeństwa danych z dużym prawdopodobieństwem może prowadzić do wysokiego ryzyka dla praw i swobód użytkownika, bez zbędnej zwłoki poinformujemy go o takim naruszeniu. Spółka nie odpowiada za żadne straty spowodowane nieuprawnionym wykorzystaniem konta użytkownika wynikającym z zaniedbań użytkownika. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji lub do zablokowania, zawieszenia lub anulowania dostępu do konta użytkownika w dowolnej chwili według własnego uznania. Jeśli zawiesimy lub anulujemy dostęp do konta, użytkownik może nie mieć możliwości dostępu do Stron (tymczasowo lub trwale), danych swojego konta i/lub wszelkich materiałów znajdujących się na Stronach, w tym wszelkich tekstów, komentarzy, ikon, obrazów, wiadomości, znaczników, łączy, fotografii, nagrań audio i wideo oraz innych treści zawartych na jego koncie lub dostępnych za jego pośrednictwem, a wszystkie te elementy mogą zostać przez nas usunięte. Takie zawieszenie lub anulowanie konta oznaczać będzie, że użytkownik może stracić dostęp do wszelkich przesłanych przez siebie treści. Użytkownik może również usunąć lub dezaktywować swoje konto samodzielnie w dowolnym czasie, przesyłając e-mail z prośbą o to na adres privacy.EU@boardriders.com.

 

9. ZWROTY, ZWROT PIENIĘDZY, WYSYŁKA I ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat zwrotów, a także sposobów i czasu dostawy, które również odpowiednio regulują wizyty użytkownika na Stronach. Warunki określone w tych dokumentach zostały włączone do niniejszej Umowy i stanowią jej część.

 

10. REGULAMIN PROGRAMU BBG CREW

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEGO REGULAMINU. UCZESTNICZĄC W PROGRAMIE BBG CREW UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ I ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESTRZEGANIA WSZYSTKICH WARUNKÓW OPISANYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE I WSZYSTKICH WARUNKÓW WŁĄCZONYCH DO NIEGO PRZEZ ODNIESIENIE. ZOBOWIĄZANIE SIĘ DO PRZESTRZEGANIA WSZYSTKICH TYCH WARUNKÓW JEST KONIECZNE DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE BBG CREW.

Tworząc konto, użytkownik zostanie zapisany do programu lojalnościowego spółki (dalej „BBG CREW”) i zostanie subskrybentem mailingu BBG CREW. Tworząc konto i uczestnicząc w programie BBG CREW użytkownik wyraża zgodę (lub jeśli ma mniej niż 16 lat, uzyskał zgodę rodzica lub opiekuna prawnego) na uczestnictwo w programie BBG CREW i otrzymywanie informacji handlowych od Spółki.

Program BBG CREW działa online na stronach www.billabong.com w Niemczech, w Austrii, Belgii, Francji (w tym Monako), we Włoszech, w Luksemburgu, w Portugalii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Hiszpanii, w Czechach, w Polsce, Holandii, Danii i Finlandii (dalej „Strony uczestniczące w programie”) oraz w uczestniczących w programie firmowych sklepach detalicznych „Boardriders, Quiksilver, Roxy i/lub DC Shoes” w Niemczech, w Austrii, Belgii, Francji (w tym Monako), we Włoszech, w Luksemburgu, w Portugalii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Hiszpanii, w Czechach, w Polsce, Holandii, Danii i Finlandii.

A. Akceptacja warunków członkostwa

Osoby w wieku poniżej 16 lat muszą uzyskać uprzednią zgodę rodzica, opiekuna lub przedstawiciela prawnego, aby móc dołączyć do programu BBG CREW. Pracownicy, członkowie zarządu, dyrektorzy, agenci i przedstawiciele Spółki są wyłączeni z uczestnictwa w programie BBG CREW.

Użytkownik musi przeczytać i wyrazić zgodę na niniejsze warunki uczestnictwa w programie BBG CREW („Warunki uczestnictwa”), przedstawione poniżej.

W zakresie dozwolonym na mocy obowiązującego prawa Spółka może, według własnego uznania, zmieniać, ograniczać i modyfikować zasady, regulacje, nagrody, prawo do członkostwa i wszelkie inne elementy programu BBG CREW, a także zawiesić lub zakończyć program BBG CREW w dowolnej chwili według własnego uznania bez wcześniejszego powiadomienia. W takim wypadku Punkty użytkownika (zgodnie z definicją w punkcie 9.B poniżej) mogą utracić ważność lub wygasnąć. Ponadto Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika i/lub zakończenia jego uczestnictwa w programie BBG CREW, jeśli z uzasadnionych przyczyn stwierdzi, że naruszył on Warunki uczestnictwa, ma więcej niż jedno (1) konto lub że korzystanie przez niego z konta bądź jakichkolwiek treści i materiałów należących do Spółki ma charakter destruktywny, nierzetelny, oszukańczy lub w inny sposób niezgodny z prawem.

B. Zasady programu BBG CREW

Jako członek programu BBG CREW użytkownik może zbierać punkty BBG CREW („Punkty”) (i) zakupując towary jednej z marek Spółki (tj. Billabong) (w tym e-karty upominkowe, kart upominkowe i/lub produkty podmiotów zewnętrznych, lecz z wyłączeniem podatków, kosztów wysyłki i wykorzystania e-kart upominkowych i/lub kart upominkowych) na Stronach uczestniczących w programie i w Sklepach uczestniczących w programie oraz (ii) biorąc udział w akcjach pozwalających gromadzić dodatkowe Punkty oferowanych każdorazowo przez Spółkę (np. czwartki z podwójnymi punktami tylko w Sklepach uczestniczących w programie, wypełniając ankietę itp.). Punkty zebrane w ten sposób dają użytkownikowi możliwość przechodzenia na różne poziomy członkostwa, zapewniające dostęp do specjalnych nagród i przywilejów („Nagrody”) określonych przez Spółkę według jej uznania.

C. Członkostwo w programie BBG CREW

Aby dołączyć do programu BBG CREW, wystarczy poprosić o to w jednym ze Sklepów uczestniczących w programie lub dołączyć online na Stronach poprzez utworzenie konta. Aby móc uczestniczyć w programie BBG CREW, konieczne jest utworzenie konta użytkownika online. W momencie dołączenia do programu BBG CREW użytkownik otrzyma powitalny e-mail wraz z wirtualną kartą członkowską. Okresowo będzie też od nas otrzymywał e-maile. W dowolnej chwili można zrezygnować z otrzymywania e-maili marketingowych i/lub dotyczących transakcji. Przykłady takich e-maili obejmują: e-mail powitalny, e-maile z informacją o stanie konta, e-maile z informacją o zdobytych kuponach i inne wiadomości pomagające nam prowadzić konto użytkownika. W przypadku rezygnacji z otrzymywania e-maili marketingowych użytkownik nie będzie informowany o wszystkich Nagrodach, o których zostałby poinformowany, gdyby wyraził zgodę na otrzymywanie e-maili marketingowych (np. ofertach urodzinowych i specjalnych promocjach). Informacje o statusie członkostwa w programie lojalnościowym, zebranych Punktach i kuponach rabatowych nadal będzie można uzyskać po zalogowaniu się na konto użytkownika.

Użytkownik odpowiada za poprawność podawanych nam informacji i ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne informacje. Spółka zastrzega sobie prawo do zażądania w dowolnej chwili okazania dowolnego dokumentu udowadniającego tożsamość osoby, która dołączyła lub chce dołączyć do programu BBG CREW, w szczególności w przypadku dwóch osób o tym samym imieniu i nazwisku.

Dozwolone jest tylko jedno członkostwo w BBG CREW na jedną osobę i adres e-mail. W razie sporu dotyczącego własności konta użytkownika, rejestrację uznaje się za dokonaną przez upoważnionego właściciela konta e-mail podanego w momencie zakładania konta. Na potrzeby niniejszych Warunków uczestnictwa „upoważniony właściciel konta” to osoba fizyczna przypisana do podanego adresu e-mail przez dostawcę usług internetowych, dostawcę usług online lub inną organizację (np. firmę, instytucję edukacyjną itp.) odpowiedzialną za przydzielanie adresów e-mail dla domeny związanej z podanym adresem e-mail. Członkostwo w programie BBG CREW, Punkty i Nagrody są niezbywalne, przypisane danej osobie i przeznaczone do prywatnego, nieprofesjonalnego użytku danego członka. Własności członkostwa, Punktów i Nagród nie wolno przenosić na inne osoby.

D. Poziomy członkostwa

Istnieją trzy poziomy członkostwa: Brązowy (Bronze), Srebrny (Silver) i Złoty (Gold).

Punkty można zbierać przez okres 12 miesięcy od daty (i) dołączenia do programu BBG CREW lub (ii) osiągnięcia wyższego poziomu członkostwa. W zależności od liczby Punktów zebranych przez taki okres 12 miesięcy, użytkownikowi zostanie przyznany jeden z trzech poziomów członkostwa w programie BBG CREW. Do każdego z nich przypisane są określone Nagrody.

 • Brązowy: Tworząc konto na Stronie uczestniczącej w programie lub w Sklepie uczestniczącym w programie użytkownik otrzymuje członkostwo Brązowe.

 • Srebrny: Po zebraniu co najmniej 500 Punktów, lecz nie więcej niż 1000 Punktów przez okres 12 miesięcy użytkownik otrzymuje członkostwo Srebrne.

 • Złoty: Po zebraniu co najmniej 1000 Punktów przez okres 12 miesięcy użytkownik otrzymuje członkostwo Złote.

Poziom członkostwa zachowuje ważność przez 12 miesięcy od daty osiągnięcia danego poziomu. Aby pozostać na tym samym poziomie członkostwa po upływie 12 miesięcy, należy zebrać wymaganą minimalną liczbę Punktów dla tego poziomu członkostwa, jak podano powyżej.

Jeśli po upływie 12-miesięcznego okresu posiadania członkostwa Srebrnego lub Złotego użytkownik będzie miał mniej Punktów niż liczba wymagana dla danego poziomu, nie będzie już kwalifikował się do tego poziomu. Otrzyma wtedy poziom niższy niż dotychczas, zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej:

 • Jeśli po upływie 12-miesięcznego okresu posiadania członkostwa Srebrnego użytkownik będzie miał mniej niż 500 Punktów, będzie mu przysługiwać wyłącznie członkostwo Brązowe.

 • Jeśli po upływie 12-miesięcznego okresu posiadania członkostwa Złotego użytkownik będzie miał mniej niż 1000 Punktów, będzie mu przysługiwać wyłącznie członkostwo Srebrne lub Brązowe, w zależności od aktualnej liczby Punktów.

Kiedy użytkownikowi przysługuje wyższy poziom członkostwa (Srebrny lub Złoty), zachowuje on Nagrody z niższych poziomów oraz uzyskuje dostęp do Nagród powiązanych z wyższym poziomem. Użytkownikowi nie przysługują Nagrody powiązane z wyższym poziomem członkostwa niż aktualnie przez niego posiadany. Na przykład jako członek Srebrny użytkownik będzie otrzymywał Nagrody Brązowe oraz te powiązane z członkostwem Srebrnym, ale nie będą mu przysługiwać żadne Nagrody powiązane z członkostwem Złotym.

E. Nagrody

Nagrody i przywileje przysługujące członkom obejmują:

Oferty rabatowe: Kwota kuponu rabatowego zostanie określona na podstawie całkowitej kwoty, jaką użytkownik zapłaci za swoje zakupy. Kupony rabatowe przyznawane są w kwotach rosnących co 15EUR (lub 15 GBP, 15 CHF, 400 CZK, 60 PLN, 15 DKK) jak następuje:

W momencie rejestracji w programie i po dokonaniu pierwszego zakupu użytkownik otrzymuje kupon na 15 EUR rabatu od kolejnego zakupu za kwotę co najmniej 75 EUR.

Następnie, jeśli zbierze 300 Punktów lub więcej, lecz mniej niż 600, otrzyma kupon na 15 EUR rabatu od kolejnego zakupu.

Jeśli zbierze 600 Punktów lub więcej, lecz mniej niż 900 w ramach jednej transakcji, otrzyma kupon na 30 EUR rabatu od kolejnego zakupu.

Jeśli zbierze 900 Punktów lub więcej, lecz mniej niż 1200 w ramach jednej transakcji, otrzyma kupon na 45 EUR rabatu od kolejnego zakupu.

Jeśli zbierze 1200 Punktów lub więcej w ramach jednej transakcji, otrzyma kupon na 60 EUR rabatu od kolejnego zakupu.

Każdy kupon zachowuje ważność przez dwanaście (12) miesięcy od daty wystawienia bądź innej daty podanej na kuponie.

Kupony rabatowe mogą być wykorzystane wyłącznie do zakupu towarów jednej z marek Spółki (tj. Billabong) na Stronach uczestniczących w programie i w Sklepach uczestniczących w programie. Każdy kupon może zostać wykorzystany tylko raz. Kupony rabatowe nie mają wartości rynkowej ani gotówkowej i nie można ich przekazywać innym osobom.

W momencie wykorzystania kuponu stan konta lojalnościowego jest automatycznie obniżany o odpowiednią liczbę punktów (300 punktów za kupon o wartości 15 EUR, 600 punktów za kupon o wartości 30 EUR, 900 punktów za kupon o wartości 45 EUR i 1200 punktów za kupon o wartości 60 EUR).

Niektóre Nagrody mogą być dostępne tylko dla mieszkańców określonych krajów.

W zależności od poziomu członkostwa i preferencji e-mail, użytkownik może otrzymywać dodatkowe Nagrody według uznania Spółki. Spółka zastrzega sobie prawo do zastępowania Nagród innymi według własnego uznania. O ile Spółka nie ustali inaczej, Nagród nie można łączyć z innymi promocjami.

Nagród nie można wykorzystywać wstecz do wcześniejszych zakupów. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione Nagrody.

W razie rezygnacji z otrzymywania określonego rodzaju e-maili użytkownik może nie mieć możliwości otrzymywania Nagród drogą e-mailową.

F. Punkty

Punkty nie mają wartości pieniężnej w świecie rzeczywistym. O ile nie obowiązuje oferta specjalna (np. czwartki z podwójnymi punktami w Sklepach uczestniczących w programie), użytkownik otrzyma jeden Punkt za każde wydane 1 euro [1 EUR] (lub 1 GBP, 1 CHF, 20 CZK, 4 PLN, 1 DKK) (w zależności od kraju zakupu) (w tym również w przypadku zakupu e-kart upominkowych, kart upominkowych i/lub produktów podmiotów zewnętrznych, lecz z wyłączeniem podatków, kosztów wysyłki i wykorzystania e-kart upominkowych i/lub kart upominkowych) na Stronie uczestniczącej w programie lub w Sklepie uczestniczącym w programie. Punkty mogą być naliczane przy kwotach o wartościach ułamkowych w zależności od wartości zakupu i będą zaokrąglane w górę do pełnego euro. Aby zdobyć Punkty dokonując zakupu na Stronie uczestniczącej w programie, użytkownik musi zalogować się na swoim koncie. Od czasu do czasu my lub inne podmioty działające za naszym przyzwoleniem możemy oferować użytkownikom specjalne promocje, w ramach których przyznawane są „Punkty promocyjne”. Punkty promocyjne, takie jak Punkty „bonusowe”, przyznawane będą zgodnie z opisem danej oferty promocyjnej i będą podlegać wszelkim dodatkowym warunkom przedstawionym w ofercie promocyjnej.

Za zakupy dokonane na Stronach uczestniczących w programie z wykorzystaniem opcji realizacji transakcji jako gość nie będą przyznawane żadne Punkty. Punkty nie będą też przyznawane za zakupy dokonane przed dołączeniem do programu BBG CREW.

Spółka zastrzega sobie prawo do określania i ustalania wartości Punktów według własnego uznania. W razie sporu dotyczącego liczby Punktów zebranych przez członka, Spółka będzie miała wyłączne prawo do określenia dokładnej liczby Punktów zebranych przez takiego członka. Wszelkie decyzje Spółki dotyczące Punktów są ostateczne.

G. Aktualizacja konta

Uczestnictwo w programie BBG CREW wymaga posiadania adresu e-mail i odpowiedniego hasła. Hasło użytkownika należy traktować jak informacje poufne. Każda osoba znająca zarówno adres e-mail, jak i hasło użytkownika może uzyskać dostęp do jego konta. Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić nas, jeśli dowie się o utracie lub kradzieży swojego hasła bądź jakimkolwiek nieuprawnionym wykorzystaniu swojego adresu e-mail i hasła. OBOWIĄZKIEM UŻYTKOWNIKA JEST PRZESTRZEGANIE TYCH ZOBOWIĄZAŃ.

Jeśli naruszenie bezpieczeństwa danych z dużym prawdopodobieństwem może prowadzić do wysokiego ryzyka dla praw i swobód użytkownika, bez zbędnej zwłoki poinformujemy użytkownika lub, jeśli będzie to wymagane przepisami, właściwy organ ds. ochrony danych o takim naruszeniu.

Obowiązkiem użytkownika jest aktualizowanie swoich informacji i powiadamianie Spółki o wszelkich zmianach poprzez edycję informacji na koncie użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie nieaktualne, niekompletne lub niepoprawne informacje. Spółka w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności w razie nieotrzymania przez użytkownika Punktów lub Nagrody z uwagi na nieaktualne, niekompletne lub niepoprawne informacje.

Użytkownik może zamknąć swoje konto, prosząc o to w jednym ze Sklepów uczestniczących w programie lub przesyłając prośbę do działu obsługi klienta poprzez wypełnienie formularza dostępnego na Stronach uczestniczących w programie.

H. Niezgodne z prawem wykorzystanie programu BBG CREW

Każde oszustwo, próba oszustwa lub kradzieży na Stronie uczestniczącej w programie lub w Sklepie uczestniczącym w programie, każdy przypadek bezprawnego lub niewłaściwego wykorzystania programu BBG CREW, każda wyjątkowo wysoka liczba transakcji dokonanych w ciągu co najmniej jednego dnia, każdy incydent w zakresie płatności lub bardziej ogólnie każde naruszenie przez użytkownika niniejszych Warunków uczestnictwa prowadzić będzie do zawieszenia lub dezaktywacji członkostwa w programie BBG CREW. W przypadku niezgodnego z prawem wykorzystania programu BBG CREW lub korzystania z niego z naruszeniem niniejszych Warunków uczestnictwa, Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub dezaktywacji konta danego użytkownika, programu BBG CREW i/lub anulowania Nagród, a użytkownik nie będzie miał prawa żądać jakiejkolwiek rekompensaty. Ponadto wszelkie Punkty zebrane z naruszeniem niniejszych Warunków uczestnictwa lub przez nadużycie lub wykorzystanie niezgodne z prawem zostaną anulowane bez jakiejkolwiek formy rekompensaty.

I. Poprawki, awarie i przerwy w działaniu programu BBG CREW

Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek do niniejszych Warunków uczestnictwa w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Spółka zastrzega sobie również prawo do zmiany oferowanych Nagród, a także do zmian lub zawieszenia działania programu BBG CREW.

Spółka jest zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie szkody wynikające z awarii, poprawek lub przerwy w działaniu programu BBG CREW.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, UCZESTNICZĄC W PROGRAMIE BBG CREW UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE PROGRAM BBG CREW, NAGRODY ORAZ STRONY UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE DOSTĘPNE SĄ „W STANIE, W JAKIM SĄ” ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH ANI INNYCH, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY BĄDŹ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. BEZ OGRANICZEŃ WZGLĘDEM POWYŻSZEGO, SPÓŁKA NIE GWARANTUJE, ŻE: (A) STRONY UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE, PROGRAM BBG CREW I NAGRODY SPEŁNIĄ WYMOGI UŻYTKOWNIKA, POD WARUNKIEM, ŻE SPÓŁKA POSTĘPOWAŁA ZGODNIE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA ZE STRONY; (B) DOSTĘP DO STRON UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE LUB DO PROGRAMU BBG CREW BĘDZIE NIEZAKŁÓCONY, SZYBKI, BEZPIECZNY I WOLNY OD BŁĘDÓW; (C) JAKOŚĆ STRON UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE, PROGRAMU BBG CREW I NAGRÓD SPEŁNI OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA, POD WARUNKIEM, ŻE SPÓŁKA POSTĘPOWAŁA ZGODNIE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA ZE STRONY; I/LUB (D) BŁĘDY LUB WADY NA STRONACH UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE BĄDŹ DOTYCZĄCE PROGRAMU BBG CREW LUB NAGRÓD ZOSTANĄ NAPRAWIONE.

UCZESTNICTWO W PROGRAMIE BBG CREW ODBYWA SIĘ WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA ORAZ ZA ZGODĄ UŻYTKOWNIKA, ŻE BĘDZIE ON W CAŁOŚCI ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE USZKODZENIA SWOJEGO KOMPUTERA, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, ROUTERA SIECI BEZPRZEWODOWEJ LUB URZĄDZENIA KOMUNIKACYJNEGO, UTRATĘ DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA PRZEZ NIEGO Z SIECI. SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK WIRUSY KOMPUTEROWE ANI INNE PODOBNE KODY OPROGRAMOWANIA POBRANE NA KOMPUTER UŻYTKOWNIKA Z SIECI. SPÓŁKA NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK STRATY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W WYNIKU WYKORZYSTANIA JEGO HASŁA LUB KONTA PRZEZ INNĄ OSOBĘ, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY STAŁO SIĘ TO ZA JEGO WIEDZĄ CZY TEŻ NIE.

 

11. KOMENTARZE

Komentarze i opinie użytkowników o Stronach i naszych produktach są zawsze mile widziane. Ponadto w niektórych miejscach Strony umożliwiają użytkownikom publikowanie komentarzy i opinii o produktach, które mogą być wyświetlane przez innych użytkowników. Jeśli użytkownik opublikuje jakiekolwiek komentarze, recenzje, wyrazy uznania, opinie, uwagi, wiadomości, pomysły sugestie lub inne komunikaty (łącznie „Komentarze”) na Stronach lub prześle je do nas za pośrednictwem Stron, e-mailem, faksem, pocztą lub w inny sposób, automatycznie udziela nam gwarancji lub gwarantuje, że właściciel takich Komentarzy wyraźnie udziela Spółce, na okres dziesięciu lat i w zakresie dozwolonym przez prawo, wolnej od opłat licencyjnych, w pełni opłaconej, bezterminowej, nieodwołalnej, globalnej, nieograniczonej, niewyłącznej, podlegającej sublicencjonowaniu i zbywalnej licencji na wykorzystywanie, ponowne wykorzystywanie, reprodukowanie, sublicencjonowanie, tworzenie prac wtórnych na ich podstawie, modyfikowanie, publikowanie, edytowanie, tłumaczenie, dystrybucję, redystrybucję, przesyłanie, drukowanie, kopiowanie, hosting, przechowywanie, umieszczanie w pamięci podręcznej, archiwizację, indeksowanie, kategoryzację, komentowanie, transmitowanie, streaming, importowanie, wykonywanie, wystawianie i wyświetlanie takich komunikatów lub treści w dowolnych mediach, w dowolnej formie i formacie, na dowolnym forum znanym obecnie lub opracowanym w przyszłości. Spółka może sublicencjonować swoje prawa na wielu poziomach sublicencji. Użytkownik nie powinien przesyłać nam żadnych Komentarzy, jeśli nie chce udzielać nam na nie licencji. Spółka nie ma i nie będzie mieć obowiązku (1) zachowywania poufności jakichkolwiek Komentarzy, chyba że takie Komentarze nie są publicznie dostępne; (2) wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia za Komentarze ani (3) odpowiadania na jakiekolwiek Komentarze. Użytkownik udziela Spółce prawa do wykorzystywania nazwy użytkownika podanej przy wszelkich Komentarzach, zgodnie z warunkami naszej Polityki prywatności. Użytkownik wyraża zgodę na powyższe udzielenie praw, zgód i pozwoleń bez względu na to, czy Komentarze zostaną przez nas wykorzystane, czy nie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej, użytkownik może skorzystać z prawa do dostępu do swoich informacji, ich korekty lub usunięcia, kontaktując się z nami pod adresem: privacy.EU@boardriders.com

Użytkownik niniejszym ustanawia nas swoim przedstawicielem z pełnym zakresem pełnomocnictwa do zawierania i wykonywania wszelkich dokumentów i/lub podejmowania jakichkolwiek działań, jakie uznamy za odpowiednie w celu potwierdzenia udzielenia nam praw, zgód, pozwoleń i zrzeczeń przedstawionych w niniejszej Umowie w odniesieniu do Komentarzy, które zostały przez niego udostępnione publicznie.
Bez ograniczeń względem zakresu niniejszej części ani jakiegokolwiek przyszłego udzielenia praw, zgód, pozwoleń i zrzeczeń, jakie użytkownik może poczynić w odniesieniu do Komentarzy, użytkownik niniejszym ratyfikuje każde przyszłe udzielenie praw, zgód, pozwoleń i zrzeczeń poczynionych przez niego w odniesieniu do Komentarzy przesłanych do nas przez użytkownika.

 

12. LICENCJA I DOSTĘP DO STRON

Każdy wbudowany element Stron udostępniony użytkownikowi przez Spółkę, w szczególności, lecz nie wyłącznie, wszelkie dane, informacje, teksty, pliki, obrazy, animacje, prezentacje, podpisy, grafiki, zdjęcia, wideo, logo, znaki wyróżniające, oprogramowanie i znaki towarowe („Treści”), stanowi wyłączną własność Spółki i jest chroniony obowiązującymi lokalnymi i międzynarodowymi przepisami, regulacjami i traktatami.

Wszelkie prawa związane z własnością intelektualną lub przemysłową, znakami towarowymi, nazwami domen i innymi znakami wyróżniającymi wyświetlanymi na Stronach oraz ich Treści stanowią wyłączną własność Spółki, a użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za każde nieuprawnione ich wykorzystanie lub nadużycie.

Spółka udziela użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej i niewyłącznej licencji na dostęp do Stron i Treści i korzystanie z nich w prywatnym zakresie, lecz nie na pobieranie (inne niż zapisywanie w pamięci podręcznej) i modyfikowanie ich ani żadnej ich części, chyba że za wyraźną pisemną zgodą Spółki. Licencja ta nie obejmuje odsprzedaży ani wykorzystywania Stron lub ich Treści do celów komercyjnych; gromadzenia i wykorzystywania list, opisów lub cen produktów; wykorzystywania praw pochodnych Stron lub ich Treści; pobierania lub kopiowania danych konta na rzecz innego sprzedawcy; ani wykorzystywania narzędzi do eksploracji danych, robotów, pająków lub innych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych. Zabronione jest reprodukowanie, duplikowanie, kopiowanie, sprzedaż, odsprzedaż, odwiedzanie i wykorzystywanie Stron, ich dowolnych części i Treści w jakichkolwiek celach komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki. Użytkownikowi zabrania się ramkowania i stosowania technik ramkowania w celu umieszczenia w ramce jakichkolwiek znaków towarowych, logo lub innych zastrzeżonych prawnie informacji (w tym obrazów, tekstu, układu lub formatu stron) Spółki oraz jej podmiotów powiązanych, licencjodawców i licencjobiorców bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki. Użytkownik nie może używać znaczników meta ani żadnych innych ukrytych tekstów wykorzystujących nazwy marek lub znaki towarowe Spółki bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki. Każde bezprawne wykorzystanie skutkuje natychmiastowym anulowaniem pozwoleń i licencji udzielonych przez Spółkę. Spółka udziela użytkownikowi ograniczonego, odwołalnego i niewyłącznego prawa do tworzenia hiperłączy do stron głównych Stron pod warunkiem, że takie łącze nie przedstawia Spółki lub jej produktów bądź usług w zafałszowany, mylący, uwłaczający ani obraźliwy sposób w opinii i według wyłącznego uznania Spółki. Użytkownik nie może wykorzystywać logo Spółki ani żadnych innych zastrzeżonych prawnie grafik lub znaków towarowych w ramach łącza bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki. Zabronione jest udostępnianie jakichkolwiek innych niż strona główna części Stron lub ich Treści w ramach innego serwisu poprzez głębokie linkowanie ani w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszystkie dozwolone łącza do Stron i ich Treści muszą być zgodne z obowiązującym prawem, regułami i regulacjami.

 

13. STRONY PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH I DZIAŁAJĄCE POD WSPÓLNĄ MARKĄ

Strony mogą zawierać hiperłącza („łącza”) do stron prowadzonych przez osoby lub podmioty inne niż Spółka („Strony podmiotów zewnętrznych”) lub do współfirmowanych stron działających pod wspólną marką prowadzonych przez podmioty zewnętrzne, w tym podmioty powiązane i licencjobiorców Spółki („Strony działające pod wspólną marką”). Zapewniamy takie łącza wyłącznie w celach informacyjnych i dla wygody użytkownika. Znajdujące się na Stronach łącze do Strony podmiotów zewnętrznych lub działającej pod wspólną marką nie oznacza ani nie sugeruje, że Spółka promuje treści zawarte na takich stronach bądź operatora lub działania takich Stron podmiotów zewnętrznych lub działających pod wspólną marką. Spółka wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub dostępność informacji, treści i materiałów znajdujących się na jakichkolwiek Stronach podmiotów zewnętrznych lub działających pod wspólną marką. Spółka nie promuje żadnych towarów ani nie gwarantuje, że użytkownik będzie zadowolony z jakichkolwiek produktów lub usług nabytych na Stronach podmiotów zewnętrznych lub działających pod wspólną marką. Spółka nie składa żadnych oświadczeni ani gwarancji co do bezpieczeństwa informacji, treści lub materiałów (w tym m.in. danych karty kredytowej i innych danych osobowych), o podanie których użytkownik może zostać poproszony przez jakikolwiek podmiot zewnętrzny. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń przeciwko Spółce w odniesieniu do informacji, treści lub materiałów zawartych na jakichkolwiek Stronach podmiotów zewnętrznych lub działających pod wspólną marką, a także wszelkich informacji, treści i materiałów przekazanych takim Stronom podmiotów zewnętrznych lub działających pod wspólną marką (w tym m.in. danych karty kredytowej i innych danych osobowych). Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyznaczenie zakresu, w jakim korzysta z treści na Stronach podmiotów zewnętrznych lub działających pod wspólną marką, do których może zostać przekierowany za pośrednictwem łączy na Stronach. Korzystanie z jakichkolwiek stron, do których łącza znajdują się na Stronach podlega politykom i procedurom właścicieli takich stron, a korzystanie z nich przez użytkownika regulują takie polityki i procedury, a nie warunki niniejszej Umowy. Użytkownik rozumie, że korzystając z jakichkolwiek Stron podmiotów zewnętrznych, do których łącza znajdują się na Stronach może być narażony na treści lub inne materiały o obraźliwym, nieprzyzwoitym, oszczerczym lub w inny sposób niedopuszczalnym charakterze. Z tego powodu mocno zachęcamy użytkowników do poczynienia wszelkich kroków, jakie uznają za koniecznie lub stosowne w celu sprawdzenia takich stron zanim przejdą od jakichkolwiek transakcji online lub offline z jakimkolwiek takim podmiotem zewnętrznym.

SPÓŁKA NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY PONIESIONE W WYNIKU JAKICHKOLWIEK KONTAKTÓW ZE STRONAMI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB DZIAŁAJĄCYMI POD WSPÓLNĄ MARKĄ, Z JAKIMKOLWIEK SPRZEDAWCĄ LUB OPERATOREM STRON PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB DZIAŁAJĄCYCH POD WSPÓLNĄ MARKĄ ANI ŻADNYMI INNYMI OSOBAMI, Z KTÓRYMI UŻYTKOWNIK ZAWRZE JAKIEKOLWIEK TRANSAKCJE.

 

14. HIPERŁĄCZA DO NASZYCH STRON

Zabronione jest wykorzystywanie i wstawianie łączy hipertekstowych do naszych Stron bez uprzedniego pisemnego upoważnienia Spółki, z zastrzeżeniem łączy do stron głównych naszych Stron bez duplikowania takich stron głównych lub jakichkolwiek innych stron lub Treści Stron, a także:

(a) wstawianie łączy do Stron w serwisach, jeśli użytkownik nie jest ich wydawcą,
(b) usuwanie, edytowanie lub jakiekolwiek zmienianie rozmiaru lub wyglądu naszych logo lub innych znaków wyróżniających,
(c) tworzenie okienek, ramek lub innych elementów przeglądarki wokół Stron i ich Treści,
(d) sugerowanie w jakikolwiek sposób, że Spółka promuje lub gwarantuje produkty i usługi dostępne w serwisie podmiotu zewnętrznego,
(e) wprowadzanie jakichkolwiek użytkowników lub osób trzecich w błąd bądź powodowanie dezorientacji w odniesieniu do relacji użytkownika ze Spółką oraz przedstawianie fałszywych, mylących, obraźliwych lub kłamliwych informacji o Spółce,
(f) wykorzystywanie znaków towarowych, logo i wszelkich innych znaków wyróżniających Spółki bez uprzedniego pisemnego upoważnienia Spółki,
(g) umieszczanie na stronach użytkownika lub w jego serwisach elementów, które mogą być oszczercze, obraźliwe, obelżywe, naruszać przepisy dotyczące wolności wyrażania opinii, naruszać prawa osób trzecich lub prawa jednostki bądź w jakikolwiek sposób naruszać obowiązujące przepisy i regulacje.

Spółka wyraźnie zastrzega sobie prawo do cofnięcia udzielonego tu upoważnienia oraz podjęcia wszelkich koniecznych kroków, jeśli użytkownik nie będzie przestrzegał tych warunków. Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z takich naruszeń.

 

15. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów w związku z korzystaniem ze Stron oraz dalszych ograniczeń, jakie mogą zostać przedstawione w pisemnym lub wyświetlonym na ekranie komunikacie od Spółki. Jako warunek korzystania ze Stron użytkownik gwarantuje, że nie będzie wykorzystywał Stron do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub zabronionych na mocy niniejszej Umowy. Wszelkie informacje przekazywane nam przez użytkownika w związku z jakąkolwiek interakcją ze Stronami lub Stronami działającymi pod wspólną marką muszą być poprawne, kompletne i aktualne.
Korzystając ze Stron użytkownik zgadza się nie naruszać ani nie próbować naruszać bezpieczeństwa Stron, w tym przykładowo m.in. poprzez działania takie jak uzyskiwanie dostępu do danych nieprzeznaczonych dla niego bądź logowanie się do serwera lub konta, do których nie jest upoważniony się logować; próby zbadania, przeskanowania lub przetestowania podatności systemu lub sieci na nadużycia bądź naruszenia środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania bez odpowiedniego upoważnienia; próby ingerowania w działanie serwisu dla jakiegokolwiek użytkownika, hosta lub sieci, w tym m.in. poprzez przesłanie wirusa bądź przeciążenie, floodowanie, spamowanie, bomby pocztowe lub zawieszenie Stron; przesyłanie niezamawianych e-maili, w tym promowanie i/lub reklamowanie produktów i usług; oraz podrabianie nagłówka pakietu TCP/IP lub jakiejkolwiek części informacji w nagłówku w e-mailach lub postach.

 

16. BLOKADA LUB OGRANICZENIE DOSTĘPU

Spółka może zablokować lub ograniczyć dostęp użytkownika do Stron lub dowolnej ich części w każdej chwili, z określonego powodu lub bez powodu, za uprzednim powiadomieniem lub bez powiadamiania, ze skutkiem natychmiastowym. Użytkownik może również samodzielnie zakończyć korzystanie ze Stron w każdej chwili, z zastrzeżeniem, że wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, w tym m.in. postanowienia dotyczące własności, gwarancji i zrzeczenia się odpowiedzialności pozostają w mocy nawet po takim zakończeniu korzystania ze Stron.

 

17. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI ORAZ OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

STRONY DOSTĘPNE SĄ „W STANIE, W JAKIM SĄ” ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO SPÓŁKA NIE SKŁADA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, CO DO DZIAŁANIA STRON ORAZ INFORMACJI, TREŚCI, TREŚCI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH, MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW, USŁUG LUB USŁUG, DO KTÓRYCH ŁĄCZA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONACH LUB DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM STRON, W TYM M.IN. ŻE INFORMACJE PRZEDSTAWIONE NA STRONACH SĄ WOLNE OD BŁĘDÓW, POMINIĘĆ, LUK, WAD, OPÓŹNIEŃ W DZIAŁANIU, NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNYCH LUB BŁĘDÓW TYPOGRAFICZNYCH; ŻE STRONY BĘDĄ DOSTĘPNE W KAŻDEJ CHWILI I W KAŻDYM MIEJSCU; ŻE WADY LUB BŁĘDY W SERWISACH ZOSTANĄ NAPRAWIONE; ORAZ ŻE TREŚĆ STRON JEST WOLNA OD WIRUSÓW I INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE NA STRONACH MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ POWIADOMIENIA, A SPÓŁKA ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TAKIE ZMIANY. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA ZE STRON NA WŁASNE RYZYKO.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO I Z WYJĄTKIEM OBOWIĄZUJĄCYCH GWARANCJI PRAWNYCH, SPÓŁKA WYŁĄCZA WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM M.IN. DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY BĄDŹ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.
SPÓŁKA ANI ŻADEN PODMIOT UCZESTNICZĄCY W TWORZENIU, PRODUKOWANIU LUB DOSTARCZANIU STRON NIE BĘDZIE W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKŁE Z KORZYSTANIA ZE STRON, W TYM M.IN. BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE SZKODY LUB JAKIEKOLWIEK SZKODY DOWOLNEGO RODZAJU I O DOWOLNYM CHARAKTERZE WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA DO STRON, KORZYSTANIA, NIEWŁAŚCIWEGO KORZYSTANIA LUB NIEUMIEJĘTNOŚCI KORZYSTANIA ZE STRON BĄDŹ JAKICHKOLWIEK STRON LUB USŁUG, DO KTÓRYCH ŁĄCZA ZNAJDUJĄ SIĘ NA NASZYCH STRONACH; JEŚLI OSOBA TRZECIA PRZEJMIE LUB ROZSZYFRUJE INFORMACJE PRZEKAZANE SPÓŁCE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM STRON; BĄDŹ W ZWIĄZKU Z AWARIĄ DZIAŁANIA, BŁĘDEM, POMINIĘCIEM, LUKĄ, WADĄ, OPÓŹNIENIEM DZIAŁANIA LUB PRZESYŁU, WIRUSEM KOMPUTEROWYM, AWARIĄ LINII LUB SYSTEMU, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY UPRZEDNIO POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE PAŃSTWA LUB OBSZARY JURYSDYKCJI ZABRANIAJĄ OGRANICZEŃ W ZAKRESIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH BĄDŹ WYŁĄCZANIA LUB OGRANICZANIA NIEKTÓRYCH GWARANCJI. JEŚLI UŻYTKOWNIK PODLEGA TAKIM PRZEPISOM, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI LUB OGRANICZENIA GWARANCJI MOGĄ NIE OBOWIĄZYWAĆ, A UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE PRAWA.

 

18. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika oraz danych przeglądania związanych z dostępem użytkownika do Stron i naszych usług i korzystaniem z nich reguluje nasza Polityka prywatności, która stanowi integralną część niniejszych Warunków korzystania ze strony.

 

19. POSTANOWIENIA RÓŻNE

Spółka może zamknąć Strony w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny, bez powiadomienia. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Spółka może zmieniać, zawieszać lub anulować treści, działanie oraz wszelkie inne elementy Stron w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny, bez powiadomienia.
Użytkownik potwierdza, że w efekcie niniejszej Umowy bądź korzystania przez niego ze Stron, pomiędzy nim a Spółką nie istnieje żadna relacja typu joint venture, partnerstwo, stosunek pracy ani stosunek agencyjny. Żadna część niniejszej Umowy nie narusza prawa użytkownika do stosowania się do żądań lub wymogów organów rządowych, sądowniczych i organów porządku publicznego związanych z korzystaniem przez niego ze Stron bądź informacji przekazanych nam lub zgromadzonych przez nas w odniesieniu do takiego korzystania. Wydrukowana wersja niniejszej Umowy oraz wszelkich komunikatów przesłanych w formie elektronicznej jest dopuszczalna jako dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym opartym o niniejszą Umowę lub z nią związanym, w takim samym zakresie i podlegając tym samym warunkom, co inne dokumenty biznesowe i akta pierwotnie wygenerowane i przechowywane w formie drukowanej.
Niewprowadzenie w życie przez Spółkę jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy bądź brak reakcji na naruszenie popełnione przez użytkownika bądź inne osoby nie stanowi uchylenia jej prawa do późniejszego wprowadzenia w życie dowolnych warunków niniejszej Umowy oraz do podejmowania kroków w odniesieniu do podobnych naruszeń. Użytkownik nie może odsprzedawać ani przenosić swoich praw, obowiązków i zobowiązań z tytułu niniejszej Umowy, a wszelkie próby przeniesienia lub delegowania będą nieważne i nie będą miały żadnej mocy prawnej. Niniejsza Umowa może zostać automatycznie przeniesiona przez Spółkę, według naszego uznania, na rzecz osoby trzeciej, a takie przeniesienie służyć będzie korzyści naszych następców, cesjonariuszy i/lub licencjobiorców. Bez ograniczeń względem powyższego możemy sprzedawać, przenosić lub w inny sposób udostępniać nasze aktywa i zasoby, w tym dane osobowe użytkownika, dowolnej spółce macierzystej, podmiotowi zależnemu, spółce joint venture oraz spółce pod naszą wspólną kontrolą, a także potencjalnym nabywcom, kredytodawcom lub inwestorom, w tym w związku z fuzją, reorganizacją lub sprzedażą aktywów bądź w razie bankructwa. W każdym takim przypadku dane osobowe, jakie zebraliśmy od użytkownika mogą stanowić część zasobów przesyłanych do takich podmiotów zlokalizowanych w Unii Europejskiej lub poza nią. W każdym przypadku będziemy przestrzegać naszej Polityki prywatności.
Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne lub niewykonalne zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozostałe postanowienia pozostają w pełni wykonalne i ważne, a nieważne lub niewykonalne postanowienia zostaną zastąpione ważnymi, wykonalnymi postanowieniami możliwie najbardziej zbliżonymi do założeń pierwotnych postanowień.
Niniejsza Umowa stanowi całość oraz ostateczną wersję porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do Stron i ich Treści i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne kontakty pomiędzy użytkownikiem a Spółką dotyczące Stron i ich Treści.
Wszelkie prawa nieprzyznane w sposób wyraźny w niniejszej Umowie pozostają zastrzeżone przez Spółkę.

 

20. KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych ze Stronami lub niniejszą Umową, prosimy o kontakt e-mailowy na adres privacy.EU@boardriders.com lub listowny na adres:

    Na Pali SAS
    Attn: Legal Department
    162 rue Belharra
    64500 Saint Jean de Luz

Select your Region

Ameryka

  Australia i Oceania / AZJA

   Europa

    FAQ

    This section allows you to get an immediate answer to our most frequently asked questions.